TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   THƯ MỜI HỌP  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 --------------------- Kính gửi:          Quý cổ đông Tổng công…
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    THƯ MỜI HỌP  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 --------------------- Kính gửi: Quý cổ đông……………………………………………………………….            Mã số cổ đông………/MĐG;   Số…
Page 10 of 12

Trụ sở chính

10s

Liên hệ