Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu chứng khoán  Kích vào đây để tải
THƯ MỜI HỌP  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 --------------------- Kính gửi: Quý cổ đông……………………………………………………………….            Mã số cổ đông………/MĐG;   Số cổ phiếu nắm giữ:……….…….….CP Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đức Giang trân trọng kính mời Quí vị cổ đông đến dự họp Đại hội…
Page 11 of 12

Trụ sở chính

10s

Liên hệ