TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    THƯ MỜI HỌP  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 --------------------- Kính gửi: Quý cổ đông……………………………………………………………….            Mã số cổ đông………/MĐG;   Số…
Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu chứng khoán  Kích vào đây để tải
Page 11 of 12

Trụ sở chính

10s

Liên hệ