Tổng công ty Đức Giang - CTCP và công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) đã ký Hợp Đồng kiểm toán số 201-19/HĐ-TC/VAE. Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc 31/12/2019 của Tổng công…
Tại liệu chuẩn bị ĐHCĐ thường niên Tổng Công Ty Đức Giang - CTCP năm 2019  
Page 4 of 12

Trụ sở chính

10s

Liên hệ