Nghị Quyêt của HĐQT về KQSXKD 2017, các chỉ tiêu 2018 và các phương án chia cổ tức thông báo tới tất cả các cổ đông TCT.
Page 8 of 14