Tài liệu được lưu dưới định dạng Acrobat Reader. Xin mời nhấn vào BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2015 để tải về máy.
Page 5 of 6